top of page

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su mūsų teikiamomis paslaugomis.

BENDROJI DALIS
1. Asmens duomenų privatumo saugojimo politika (toliau – politika) reglamentuoja asmens duomenų (toliau – asmens duomenys) rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir įgyvendinimo technines ir organizacines priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su asmens duomenimis.
2. Ši politika skirta informuoti Jus kaip www.eatamins.com internetinėje parduotuvėje yra renkami, naudojami ir dalinamasi Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Šia politika siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie klientą rinkimą ir naudojimą vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei kitais teisės aktais apsaugančiais kliento duomenų apsaugą.
3. Pagrindinės sąvokos:
3.1. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu (toliau – klientas), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
3.2. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;
3.3. duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Prekių pardavimas ir pristatymas
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas –s utarties sudarymas ir vykdymas)
Informacijos pateikimo, pirkėjo tapatybės identifikavimo, taip pat prekių pardavimo ir perdavimo ar pristatymo tikslais yra tvarkomi mūsų kliento: Vardas, Pavardė, Mobiliojo telefono numeris, El. paštas, Miestas / Kaimas, gatvė / Namo pavadinimas, Namo Nr. / Pastatas, Buto Nr., Pašto kodas.
Asmens duomenys yra surenkami klientui užpildant registracijos formą ir tampant Registruotu pirkėju. 
Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti internetinės parduotuvės veiklą, taip pat prekių pardavimą ir perdavimą ar pristatymą klientams.
Papildomi asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei internetinėje parduotuvėje sukūrėte registruotą profilį. Tokiu atveju, saugomi asmens duomenys, susiję su ankstesniais pirkimais.

Priminimas apie neužbaigtą užsakymą internetinėje parduotuvėje
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – teisėti interesai)
Pradėjus užsakymą, bet jo neužbaigus, per 72 valandas galime atsiųsti techninio aptarnavimo el. laišką jūsų pirkimo informacijoje nurodytu el. paštu. Duomenų tvarkymo tikslas yra įsitikinti, kad užsakymo atlikimo metu Jums nesutrukdė techninės problemos dėl kurių būtų atšaukiamas užsakymas.

Rinkodaros priemonių optimizavimas
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – sutikimas)
Norėdami efektyvesnio įvairių mūsų taikomų rinkodaros priemonių administravimo mes naudojame Google Analytics, Wix Analytics ir kitus pažangius įrankius, kurių pagalba mes galėsime rinkti Jūsų duomenis, susijusius su Jūsų elgsena mūsų svetainėje ir (ar) partnerių trečiųjų šalių internetinėse svetainėse rodomomis mūsų reklamomis, mūsų pasiūlymais, naujienlaiškiu ar kitomis mūsų rinkodaros priemonėmis.
Duomenys gaunami svetainėje integruota duomenų rinkimo technologijos pagalba ir svetainėje naudojamais mūsų ir mūsų partnerių slapukais (plačiau apie jų veikimą, duomenų saugojimo laiku ir apimtimi galite susipažinti mūsų Slapukų politikoje ). Duomenys sugeneruojami Jums naudojantis mūsų svetaine ar kitų platformų partnerių (pvz., Facebook ir Google) programėlėmis ir internetinėmis svetainėmis.
Šios priemonės ir įrankiai mums leis geriau suprasi Jūsų poreikius, interesus ir pomėgius, o tai mums leis sukurti ir Jums pasiūlyti įvairesnes, labiau Jūsų poreikius atitinkančias prekes, įdiegti Jūsų laukiamus svetainės atnaujinimus, suteikti geresnės kokybės patirtį Jums naudojantis svetaine. Jūs galite bet kada nesutikti su tokių įrankių naudojimu susisiekę su mumis, tačiau tuomet negalėsime suteikti aukščiau nurodytų priemonių ir įrankių naudų Jums.

Susisiekite su mumis
(Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – teisėti interesai)
Susisiekę su mumis, sutinkate, kad apdorosime jūsų vardą, el.pašto adresą, telefono numerį ir kitą savanoriškai pateiktą informaciją. Mes galime tvarkyti Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo šių gavimo dienos.

Duomenų saugojimo trukmė
Jūsų duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo duomenų tvarkymo tikslo bei teisinio pagrindo ir yra nustatoma atsižvelgiant į:
- Lietuvos Respublikos ir ES norminiuose aktuose nurodytą asmens duomenų saugojimo trukmę;
- Laiką, kuris reikalingas realizuoti ir apsaugoti mūsų ar kitų asmenų teisėtus interesus, įskaitant mūsų teisinius interesus;
- Laiką, kuris yra būtinas prekių pirkimui, pristatymui ir informacijai apie įsigytus pirkinius saugoti
- Sutikimo galiojimo laiką.
Jei esate registruotas vartotojas, Jūsų pirkinių istorija gali būti saugoma iki 5 metų, kad būtų suteikta prieiga prie informacijos apie jūsų pirkinius.
Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
- rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
- esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Jūsų duomenys trečiosioms šalims teikiami tik šioje Politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka. Asmens duomenys siunčiami tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik tiek, kiek būtina. Duomenys trečiosioms šalims perduodami tik šiais tikslais:
- Užtikrinant mūsų pagrindinę veiklą, įskaitant IT sistemų priežiūrą;
- Paslaugų tiekimui, įskaitant duomenų perdavimą paslaugų teikėjams, bankams ir mokėjimo paslaugų teikėjams;
- Rinkodaros veiklai, įskaitant rinkodaros agentūras ir rinkodaros el.laiškų valdytojus;
- Norminiams aktams įgyvendinti arba teisėsaugos institucijų prašymu;
- Siekiant užtikrinti ar apginti mūsų teisėtus interesus, įskaitant asmens duomenų perdavimą teisėsaugos institucijoms, teisininkams.

Asmens duomenų tvarkymo vieta
Išskyrus žemiau nurodytas išimtis, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome ES / EEE teritorijoje.
Naudojant slapukus, mokėjimų administravimui ar rinkodaros tikslais Jūsų duomenys (tokie kaip IP adresas, vieta, slapukai, Jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija, naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) gali būti siunčiami už ES / EEE ribų. Asmens duomenys perduodami už ES / EEE ribų, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir būtinų duomenų saugumo priemonių, pvz., sudaromos standartinės ES sąlygos su tiekėjais arba vadovaujamės kitais teisės aktuose numatytais pagrindais ir sąlygomis.

Jūsų pareigos ir atsakomybės
Jūs esate atsakingi už registracijos metu bei profilyje pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už www.eatamins.com internetinėje parduotuvėje atliktus veiksmus ir pasekmes, kylančias dėl melagingos informacijos pateikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingu pristatymo adresu arba mobiliuoju telefono numeriu.
Jei esate registruotas pirkėjas, susikūręs profilį mūsų svetainėje, jūs turite asmeninį vartotojo profilį, slaptažodį bei teisę naudotis specialiais internetinės parduotuvės www.eatamins.com pasiūlymais. Pateiktus duomenis bet kada galite pakeisti, atnaujinti, papildyti ar ištrinti savo paskyros skiltyje svetainėje.
Jūs esate atsakingi už registracijos metu pateiktų duomenų saugumą ir mes neatsakome už bet kokią jūsų patirtą žalą, jei aplaidžiai tvarkėte registracijos duomenis ir dėl to šie duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims ar jais buvo piktnaudžiaujama. 
Nepaisant to, Jūs privalote nedelsiant pranešti mums, jei registracijos duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims. Mes turime teisę blokuoti jūsų prieigą prie internetinės parduotuvės, jei manome, kad trečiosios šalys piktavališkai veikia jūsų vardu. Apie sprendimą blokuoti prieigą mes jus informuosime nedelsiant.

www.eatamins.com vartotojo teisės:
Mums svarbus jūsų privatumas, todėl norime, kad jūsų duomenys būtų saugomi skaidriai ir Jums suprantamai.

Jūs turite teisę:
- Gauti informaciją apie mūsų tvarkomus duomenis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.
- Prašyti ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
- Atšaukti ankstesnį sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
- Prieštarauti duomenų tvarkymui. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.
- Prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
- Prašymas apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
- Prašyti perkelti duomenis. Duomenis, kuriuos tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas naudojant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes pateiksime įprastai mūsų naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Jei manote, kad mes tvarkydami Jūsų duomenis pažeidžiame asmens duomenų apsaugos įstatymus, prašome tiesiogiai susisiekti su mumis. Tikime, kad galėsime išskaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti Jūsų prašymus ir ištaisyti padarytas klaidas.
Jei jūsų netenkina mūsų siūlomi sprendimai arba manote, kad nesiimame reikiamų veiksmų, turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).
www.eatamins.com pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos aprašus. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite su mumis: eatamins@gmail.com.

bottom of page